سخن روز

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
خانم منیره سهرابی مسئول فارغ التحصیلان 5210645

شرح وظایف:

1-تنظیم پرونده های فارغ التحصیلان ترمی وپودمانی

2-صدور دانشنامه

 

 
جستجو