سخن روز

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
خانم راه نورد کارشناس فرهنگی - اجتماعی
5210645

شرح وظایف:

1)انجام امور فرهنگی - دانشجوئی

2)ثبت و ضبط آمار فارغ التحصیلان و دانش آموختگان و صدور تاییدیه گواهی فراغت از تحصیل

3)هماهنگی و امور مربوط به کارآفینی و اشتغال

4)تنظیم پرونده دانش آموختگان پودمانی

5)تحویل و ثبت گواهی های موقت و دائم فارغ التحصیلان

6) اسکن پرونده های فارغ التحصیلان و دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
خانم فقیه امور دانشجوئی
5210645

شرح وظایف  :

1)تنظیم پرونده دانش آموختگان  ترمی

2)تحویل و ثبت گواهی های موقت و دائم فارغ التحصیلان

3) اسکن پرونده های فارغ التحصیلان و دانش آموختگان

 
جستجو